Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Mer om Oppgaveregisteret

Sist oppdatert: 4. april 2018 .

Oppgaveregisteret viser en oppdatert oversikt over næringslivets rapporteringsplikter og mulighetene for samordning og forenkling

Oppgaveregisteret er et register over alle oppgaveplikter næringslivet må rapportere til statlige etater. En oppgaveplikt brukes her om pålegg om innrapportering av opplysninger fra næringsdrivende til statlige myndigheter. En oppgaveplikt vil ofte være i form av et skjema/tjeneste som den næringsdrivende må fylle ut.

Oppgaveregisteret er nedfelt i Lov om Oppgaveregisteret og Forskrift til lov om Oppgaveregisteret. Lov 6. juni 1997 nr 35 om Oppgaveregisteret med tilhørende forskrift  trådde i kraft 1. november 1997. Oppgaveregisteret er etablert ved Brønnøysundregistrene.

Hva er Oppgaveregisteret

Oppgaveregisteret inneholder en oppdatert oversikt over hvilke skjemaer (oppgaveplikter) etatene pålegger de næringsdrivende å innrapportere. Oppgaveregisteret skal gjøre det enklere for etatene å samordne sin informasjonsinnhenting fra næringslivet og bidra til at samme informasjon ikke etterspørres flere ganger. Gjenbruk av data vil også medføre forenklet informasjonsinnhenting for etatene.

Høringsinstans ved regelendringer

Oppgaveregisteret er høringsinstans ved forslag om nye regler som kan medføre behov for ny informasjonsinnhenting, nye skjemaer eller endringer i eksisterende skjemaer. Etater og departementer skal derfor sende alle slike lov- og forskriftsforslag til Oppgaveregisteret. Oppgaveregisteret vil kunne bistå med hvordan slik informasjon kan innhentes med minst mulig belastning for næringslivet og for etatene.

Formålet med Oppgaveregisteret

Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige organer pålegger næringsdrivende. Målet er å hindre overflødig innsamling og registering av opplysninger, særlig med hensyn til små og mellomstore virksomheter. I tillegg skal Oppgaveregisteret til enhver tid inneholde en oppdatert oversikt over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordningen som finner sted.

Samordningsplikt ved nye og endrede oppgaveplikter

Ifølge Oppgaveregisterloven plikter offentlige organer å samordne sin informasjonsinnhenting fra næringslivet der dette er mulig. Med samordning menes dersom det viser det seg at to eller flere etater stiller samme spørsmål til samme type bedrifter, skal etatene samarbeide om å spørre bare en gang.

Registreringsplikt av nye eller endrede oppgaveplikter

Ta kontakt med Oppgaveregisteret før du lager skjema

Når en statlig etat eller et register har behov for å innhente opplysninger fra næringslivet, skal det ifølge Oppgaveregisterloven melde fra til Oppgaveregisteret. Plikten til å melde fra gjelder også ved endringer av eksisterende oppgaveplikter. Oppgaveforvaltere og fagansvarlig departementer skal så tidlig som mulig ta kontakte med Oppgaveregisteret bl.a. for å få bistand ved utformingen av oppgaveplikten og samordningsmuligheter.

Det er først når skjemaet er registrert i Oppgaveregisteret at etaten kan ta det i bruk overfor de næringsdrivende.

Registrering av skjemaet i Oppgaveregisteret

Etatene vil få eget brukernavn og passord til et web- basert verktøyet for selv kunne registrere, kontrollere og endre nødvendige opplysninger i Oppgaveregisteret.

Skjemaet (oppgaveplikten) skal registreres i Oppgaveregisteret når den:

  • gjelder næringsdrivende
  • er pålagt av statlig myndighet
  • er hjemlet i offentlig hjemmelsgrunnlag
  • inneholder standardisert (strukturert) informasjon

Søknads- og registreringsskjema skal også registreres i Oppgaveregisteret, i den grad søknadene er avgjørende eller kritiske for næringsvirksomhetens eksistens eller daglige drift.

Er du i tvil om oppgaveplikten skal registreres, ta kontakt med Oppgaveregisteret, via lenken «Kontakt oppgaveregisteret».

Oversikt over næringslivets rapporteringsplikter

Oppgaveplikter egen virksomhet

Fra Oppgaveregisteret kan virksomheter blant annet få vite hvilke oppgaveplikter som gjelder for egen virksomhet, hvem man kan henvende seg til for å få et bestemt skjema eller veiledning, hvilke etater som krever hvilke opplysninger og et estimat på tiden det tar å oppfylle oppgaveplikten. I tillegg viser Oppgaveregisteret hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for oppgaveplikten og hvilken etat som forvalter den.

Oppgaveplikter etter næringsform/-kode

Forskjellige næringsdrivende kan ha forskjellige oppgaveplikter avhengig av for eksempel i hvilken form virksomheten drives og hva slags næringsvirksomhet som drives. For å holde oversikt over hvilke næringsdrivende som omfattes av de ulike oppgavepliktene, knytter Oppgaveregisteret alle oppgaveplikter til organisasjonsform, næringskode og arbeidsgiveransvar.

Statlige oppgaveplikter

Merk at Oppgaveregisteret bare har oversikt over hvilke opplysninger statlige etater krever fra de næringsdrivende. Opplysningene den enkelte næringsdrivende gir, blir ikke registrert. Det kan også finnes andre oppgaveplikter, for eksempel overfor kommunale eller fylkeskommunale virksomheter, som ikke kommer med på oversikten.

Generell informasjon

De vanligste oversiktene fra Oppgaveregisteret, sortert på forskjellige kriterier, er tilgjengelig gjennom egne oppslag via oppslagstjenesten Mine rapporteringsplikter. I tillegg er alle sentrale opplysninger tilgjengelig via «Åpne data». Dersom du ønsker å komme i kontakt med Oppgaveregisteret kan du benytte lenken «Kontakt Oppgaveregisteret».